Vastgoed Veiling

Weena 201, Rotterdam

  Weena 201
  3013 AL Rotterdam
  • Appartement
  • BAG: 122 m² object
  In tegenstelling tot hetgeen is vermeld op Funda is de canon afgekocht tot 17 oktober 2038.
  • Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zestiende (16e) verdieping met bijbehorende berging op diezelfde verdieping en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend 3013 AL Rotterdam, Weena 201, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie S, complexaanduiding 4889-A, appartementsindex 13, uitmakende het één/tweeënzeventigste (1/72e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woningen op de veertiende tot en met de éénendertigste verdieping, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie S, complexaanduiding 4889-A, appartementsindex 2, uitmakende het tweeënzeventig/éénhonderdvierentwintigste (72/124e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het tijdelijk recht van erfpacht, eindigend op zestien oktober tweeduizend zevenentachtig, van een perceel grond, gelegen te Rotterdam en aldaar plaatselijk bekend 3013 AL Rotterdam, Weena 325 tot en met 349 (oneven nummers), 353, 357 tot en met 365 (oneven nummers), 369 en 373, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie S, nummer 4838, groot éénduizend zesenzestig vierkante meter (1.066 m2), met de rechten van de erfpachter op de op dit perceel aangebrachte opstallen, voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en de wet, ten aanzien van welk perceel en welk appartementsrecht blijkens de Basisregistratie Kadaster sprake is van een kennisgeving, vordering, bevel of beschikking op grond van de Wet Bodembescherming, welke aantekening ziet op een BUS-Saneringsplan van de locatie Weena Oost te Rotterdam (ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertig juli tweeduizend twintig in deel 78649 nummer 13),

  • Kadastrale gegevens:

   gemeente Rotterdam, sectie S, complexaanduiding 4889-A, appartementsindex 13

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1990
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG: 122 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Gegund
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Afwijkend
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie (zie bijzondere veilingvoorwaarden)
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  Bezig met verbinden

  Notaris

  Van Doorne N.V. Mevr. Anna Katarina Polhuis Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam

  MB
  In behandeling van
  Mevr. L. (Leoni) Brussaard

  brussaard@vandoorne.com
  Tel. +31(0)6 - 216 187 67