Vastgoed Veiling

Camping Fort Oranje

  Bredaseweg 33
  4891 SJ Rijsbergen (Fort Oranje)
  • Recreatiepark
  • ca. 244.223 m² perceel
  Conform artikel 15 AVVI dient er voorafgaande aan deelname van de veiling door iedere bieder die een bod wenst uit te brengen in de veiling een borg gestort te zijn van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) om biedtoegang te verkrijgen. Een Geregistreerde kan alleen een Bod uitbrengen als de Notaris deze borg van de Geregistreerde op de Kwaliteitsrekening heeft ontvangen. Biedtoegang kan alleen worden verkregen, indien genoemde borg van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) uiterlijk op vierentwintig juni tweeduizend vierentwintig om negen uur (9:00) zichtbaar is bijgeschreven op de Kwaliteitsrekening van de Notaris met als omschrijving in ieder geval het klantnummer bij Vastgoedveiling.nl
  • Het recreatieoord Fort Oranje met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen aan de Bredaseweg 33 te 4891 SJ Rijsbergen, kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie C, nummers 2337, 1931, 1745, 1742, 1509, 2408, 2321 en 1805, tezamen groot vierentwintig hectare en tweeënveertig are en drieëntwintig centiare (24 ha 42 a 23 ca), welke percelen met voormelde kadastrale aanduiding en sectie, met de respectievelijke nummers 1805, 2321 en 2337, alle belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder letter b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te Rosmalen (register Hypotheken 4, deel 63720, nummer 22), alsmede is voormeld kadastraal perceel nummer 1805 belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder letter b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te Rosmalen (register Hypotheken 4, deel 64318, nummer 125).

  • Kadastrale gegevens:

   Gemeente Rijsbergen, sectie C, nummers 2337, 1931, 1745, 1742, 1509, 2408, 2321 en 1805

  • Gebruikssituatie:

   De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: De Executant is niet bekend met huurovereenkomsten met betrekking tot het Registergoed. De Executant staat er niet voor in dat het Registergoed ten tijde van de aflevering vrij van huurders en/of bewoners en/of gebruikers is. De aanwezigheid van huurders en/of bewoners en/of gebruikers is voor rekening en risico van koper. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. De executant wijst er uitdrukkelijk op dat er meerdere percelen in eigendom zijn overgedragen aan individuele eigenaren. Deze percelen zijn niet betrokken in de executoriale verkoop. Het betreft zes percelen, welke kadastraal zijn uitgemeten. Deze eigenaren dienen te allen tijde toegang te houden tot hun eigendom.

  Over het object

  • Type
   Recreatiepark
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte perceel
   ca. 244.223 m²
  • Meer info

  Bezichtigingen

  Enkel na betaling van voormelde borg ten behoeve van de biedtoegang zal er voor een Geregistreerde gelegenheid zijn tot bezichtiging van het Registergoed. Daartoe dient de borg tijdig zichtbaar te zijn bijgeschreven op de Kwaliteitsrekening van de Notaris door een Geregistreerde met als omschrijving in ieder geval het klantnummer bij Vastgoedveiling.nl. Vorenbedoelde kijkdag zal plaatsvinden op vijfentwintig juni tweeduizend vierentwintig tussen 13:00 en 15:00 uur. Instructies voor aanmelding volgen per mail op vierentwintig juni tweeduizend vierentwintig.


  Over de veiling

  • Soort
   Beslagveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 22.288,20 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Rox Legal Dhr. Rogier van Heeswijk Coolsingel 104 3011 AG Rotterdam

  MH
  In behandeling van
  mr. R. (Rogier) van Heeswijk

  rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
  Tel. +31 (0)10 200 17 00