Vastgoed Veiling

Purmerend, Westerweg 61 E

  Westerweg 61E
  1446 AE Purmerend
  • Vrijstaande woning
  • BAG: 163 m² object
  • 465 m² perceel
  De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Noord-Holland op 31 mei 2024. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is zeven (7) dagen na betekening van de beschikking. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De executant heeft de beschikking voor rekening van koper doen betekenen. De ontruiming is voor rekening en risico van de koper.
  • Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond – eigendom van de gemeente Purmerend – kadastraal bekend gemeente Purmerend sectie A nummer 3622, groot vier are en vijfenzestig centiare (4 a en 65 ca), met de rechten van de erfpachter op het zich op die grond bevindende woonhuis, plaatselijk bekend 1446 AE Purmerend, Westerweg 61 E; de verplichting tot betaling van de erfpachtcanon is afgekocht tot en met vijf en twintig februari tweeduizend zevenendertig; de erfpachtscanon bedroeg ten tijde van de afkoop drieëndertigduizend achthonderd vier euro en tweeënzeventig eurocent (€ 33.804,72);

  • Gebruikssituatie:

   Voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Vrijstaande woning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG: 1987
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 163 m²
  • Oppervlakte perceel
   465 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Geannuleerd
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.969,45 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0)10 433 03 55