Vastgoed Veiling

Beesel, Bussereindseweg 46a en Waterloseweg 3b

  Bussereindseweg 46a
  5954 CH Beesel
  • Kassen
  • 66.056 m² perceel
  Om deel te kunnen nemen aan de bezichtiging dient men zich vooraf te melden bij de veilingmakelaar. Ter zake de verkrijging van het registergoed is overdrachtsbelasting verschuldigd. Koper dient uiterlijk 8 dagen na gunning een deugdelijk taxatierapport te overleggen waaruit blijkt welk deel van de tegenprestatie moet worden aangemerkt als grondslag voor de tegenprestatie ter zake de bedrijfswoning. Voor het tarief van de overdrachtsbelasting geldt dat 10,4% van toepassing is indien koper niet zelf gaat bewonen; 2% bij eigen bewoning en 0% indien koper zelf gaat bewonen en kwalificeert voor de zogenaamde startersvrijstelling. Het taxatierapport dient ook ter bepaling van de grondslag voor de tegenprestatie ter zake de cultuurgrond ten behoeve van een beroep op artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voor de uitgebreide bepalingen zie Artikel 10 lid 2 van de bijzondere veilingvoorwaarden.
  • (a) het bedrijfspand met glasopstand, ondergrond en tuindersgrond, plaatselijk bekend Bussereindseweg 46 a, 5954 CH Beesel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie O nummer 391, groot veertienduizend eenennegentig vierkante meter (14.091 m2), welke perceel belast is met een jaarlijkse herinrichtingsrente van vijf euro en zesentachtig cent (EUR 5,86) met als eindjaar tweeduizend vijfentwintig; (b) tuindersgrond met (glas)opstand(en), plaatselijk bekend nabij de Waterloseweg te Beesel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie O nummer 241, groot veertienduizend negenhonderdnegentig vierkante meter (14.990 m2), welke perceel belast is met een jaarlijkse herinrichtingsrente van vier euro en zevenenveertig cent (EUR 4,47) met als eindjaar tweeduizend vijfentwintig; (c) tuindersgrond met eventuele (glas)opstand(en), plaatselijk bekend nabij de Bussereindseweg te Beesel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie O nummer 270, groot eenduizend vierhonderdzestien vierkante meter (1.416 m2), welke perceel belast is met een jaarlijkse herinrichtingsrente van eenennegentig cent (EUR 0,91) met als eindjaar tweeduizend vijfentwintig; (d) tuindersgrond met (glas)opstand(en), plaatselijk bekend nabij de Bussereindseweg te Beesel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie O nummer 305, groot achtentwintigduizend zeshonderdzestig vierkante meter (28.660 m2), welk perceel blijkens de eigendomsinformatie ontleend aan de Openbare Registers is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van respectievelijk Gasunie Transport Services B.V. en met een opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V.; (e) tuindersgrond met (glas)opstand(en), plaatselijk bekend nabij de Bussereindseweg te Beesel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie O nummer 309, groot vijfenvijftig vierkante meter (55 m2); (f) de bedrijfswoning met ondergrond en tuin en met (glas)opstand(en), plaatselijk bekend Waterloseweg 3B, 5954 NX Beesel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie O nummer 156, groot zesduizend achthonderdvierenveertig vierkante meter (6.844 m2); Commerciële omschrijving: Het betreft een glastuinbouwcomplex, bestaande uit diverse bedrijfsgebouwen, glasopstanden en een bedrijfswoning met onder en bijbehorende grond gelegen in het buitengebied van Beesel (Noord-Limburg). Het bedrijf is ingericht voor de slateelt op water. Na aanpassingen is het bedrijf ook te gebruiken voor andere teelten. Bebouwing: • Loods met laaddock, vloeroppervlak ca. 930 m² • Loods met kweekcellen, vloeroppervlak ca. 2.200 m² • Glasopstand I, vloeroppervlak ca. 2.500 m² • Glasopstand II, vloeroppervlak ca. 28.000 m² • Glasopstand III, vloeroppervlak ca. 18.500 m² • Bedrijfswoning: woonoppervlak ca. 192 m² Perceelgrootte: • Totale perceelgrootte is 66.056 m²

  • Kadastrale gegevens:

   Beesel, sectie O, nummers 391, 241, 270, 305, 309 en 156, totaal groot zesenzestigduizend en zesenvijftig vierkante meter (66.056 m2)

  • Gebruikssituatie:

   Het verlof om het huurbeding te mogen inroepen ten aanzien van de bedrijfswoning is niet verkregen. Het registergoed wordt geleverd in de staat waarin het zich bevindt. Voor zover bekend bij de hypotheekhouder zijn de bedrijfsruimten in gebruik bij de eigenaar danwel bij de aan de eigenaar gelieerde vennootschappen. Volgens de huidige eigenaar worden in de bedrijfswoning arbeidsmigranten gehuisvest op basis van onderverhuur door aan de eigenaar gelieerde vennootschappen middels een mondelinge inter-company huurovereenkomst. Vorenstaande komt geheel voor rekening en risico van koper in de veiling.

  Over het object

  • Type
   Kassen
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte perceel
   66.056 m²

  Bezichtigingen


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Afwijkend
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie (zie bijzondere veilingvoorwaarden)
  • + Bijkomende kosten à 28.491,73 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Schut | Van Os Notarissen N.V. | DLA Piper Nederland Dhr. Christian Bijl De Lairessestraat 20 1071 PA Amsterdam

  FC
  In behandeling van
  Feliz Coll

  feliz.coll@dlapiper.com
  Tel. +31 (0)20 - 541 9346


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars Molenwater 97 4331 SG Middelburg

  KS
  In behandeling van
  Koos Schreuder

  bedrijfsmakelaars@sinke.nl
  Tel. +31 (0)118 - 62 00 62