Vastgoed Veiling

Delft, Van der Lelijstraat 93 A

  Van der Lelijstraat 93 A
  2614 EH Delft
  • Winkel
  • BAG: 460 m² object
  • De appartemensrechten, tezamen plaatselijk bekend als Van der Lelijstraat 93 A te 2614 EH Delft, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van: 1. het service-station op de begane-grondverdieping, kadastraal bekend gemeente Delft sectie F complexaanduiding 5922-A, appartementsindex 1, uitmakende het tweehonderd vijfenzestig/tweeduizend vijfhonderdste (265/2.500) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit een flatgebouw met toebehoren, plaatselijk bekend Van Foreestweg 112, Van der Lelijstraat 93A tot en met E en de Van Adrichemstraat 281 tot en met 379 (oneven nummers) te Delft, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delft sectie F nummer 5646, groot twaalf are en éénenzeventig centiare (12 a en 71 ca); 2. de winkel op de begane-grondverdieping en tussenverdieping, kadastraal bekend gemeente Delft sectie F complexaanduiding 5922-A, appartementsindex 2, uitmakende het veertig/tweeduizend vijfhonderdste (40/2.500) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1. nader omschreven gemeenschap.

  • Gebruikssituatie:

   De gebruik situatie is verkoper niet bekend. Uit de gegevens van het Handelsregister staat naast de eigenaar een andere onderneming ingeschreven op voormeld adres. Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming. Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.

  Over het object

  • Type
   Winkel
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Bouwjaar
   1962
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG: 460 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Beslagveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 23.429,19 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. de Randamie

  Tel. +31(0)10 - 433 03 55