Vastgoed Veiling

Amersfoort, Forel 250

  Forel 250
  3824 LE Amersfoort
  • Appartement
  • BAG: 142 m² object
  De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Midden-Nederland op twaalf maart tweeduizend vierentwintig. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is acht (8) weken na de executieveiling. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. Tot het te veilen registergoed behoort mede: het een/zevenhonderd drieënzestigste (1/763ste) onverdeeld aandeel in het perceel kadastraal bekend gemeente Amersfoort sectie P nummer 2664 met het daarbij behorende onverdeeld aandeel in de mandelige percelen kadastraal bekend gemeente Amersfoort sectie P nummers 2551, 2552, 2553, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2659, 2660, 2663, 2668, 2685, 2703, 2705 en 2714. Er is een volmacht afgegeven waardoor koper op de veiling dit aandeel in het mandelig perceel voor diens rekening direct geleverd krijgt.
  • het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte en verder aanbehoren op de zeventiende verdieping, alsmede met een berging in het souterrain en een dubbele parkeerplaats op het gedeeltelijk overdekte buitenterrein, plaatselijk bekend 3824 LE Amersfoort, Forel 250, kadastraal bekend gemeente Amersfoort sectie P complexaanduiding 2640 A, appartementsindex 53, uitmakende het éénhonderd tachtig/negenduizend éénhonderd vierentwintigste (180/9.124e) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementencomplex met zesenvijftig woonappartementen, ondergrond en verdere aanhorigheden gelegen aan de Forel te Amersfoort, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amersfoort sectie P nummer 2638, groot zesenvijftig are en tweeënvijftig centiare (56 a 52 ca) welk laatste genoemde perceel met nummer 2638 is belast met een recht van opstal, met als gerechtigde de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eteck Warmte Holding B.V., gevestigd te Voorburg, afkomstig uit stuk register hypotheken 4, deel 72600, nummer 10, ingeschreven op veertien februari tweeduizend achttien,

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG: 2006
  • Gebruikssituatie
   Huurbeding is ingeroepen
  • Oppervlakte object
   BAG: 142 m²

  Bezichtigingen

  Het is mogelijk dit object te bezichtigen. U dient zich voor de bezichtiging vooraf te melden bij de makelaar via: amersfoort@wooncontent.nl


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 5.393,90 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  M
  In behandeling van
  mw. J.M.Y. Rob

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0)10 433 03 55


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Wooncontent makelaars Bergenboulevard 2 3825 AA Amersfoort

  amersfoort@wooncontent.nl
  Tel. +31 (0) 334 33 00 33