Vastgoed Veiling

Amersfoort, Terschellingkade 232

  Terschellingkade 232
  3826 DJ Amersfoort
  • Appartement
  • BAG: 50 m² object
  De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrecher te Midden-Nederland, locatie Utrecht op 15 maart 2024. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is twee (2) weken na betekening van de beschikking. De uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten.
  • 1. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning met terras gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend 3826 DJ Amersfoort, Terschellingkade 232, kadastraal bekend gemeente Hoogland sectie B complexaanduiding 9189-A, appartementsindex 10, uitmakende het achtenveertig/tweeduizend vijfhonderd vierenzeventigste (48/2.574) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van achtendertig (38) woningen, twee (2) commerciële ruimten, twaalf (12) bergingen en twintig (20) parkeerplaatsen en verder toebehoren, gelegen aan de Hanzekade te Amersfoort, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Hoogland sectie B complexaanduiding 9189-A, appartementsindex 1, uitmakende het tweeduizend zevenhonderd vierennegentig/zesduizend zevenhonderd vierenzeventigste (2794/6774e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond, met de daarop gestichte opstallen, omvattende een appartementencomplex bevattende achtendertig (38) woningen en vijfendertig (35) bedrijfsruimten, binnenterrein en verder aanbehoren, gelegen nabij de Texelstraat-Noord in het plangebied "Vathorst" te Amersfoort, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Hoogland, sectie B nummer 9131, van welk perceel (ten tijde van de splitsing) de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa vijfduizend elf vierkante meter (5.011 m2) bedraagt; 2. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een berging, gelegen op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Amersfoort, Terschellingkade ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Hoogland sectie B complexaanduiding 9189-A, appartementsindex 79, uitmakende het vijf/tweeduizend vijfhonderd vierenzeventigste (5/2.574) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1 nader omschreven gemeenschap;

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG: 2022
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 50 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 6.683,82 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  M
  In behandeling van
  mw. J.M.Y. Rob

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0)10 - 433 03 55


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  VeldhuizenKoot makelaars Park Voorn 1 3544 AC Utrecht

  DV
  In behandeling van
  Dhr. R. (Robert) Veldhuizen

  info@veldhuizenkoot.nl
  Tel. +31 (0)30 - 236 70 00