Vastgoed Veiling

Landerijen aan/nabij Coninckserveweg / Ossenkampweg te Hellendoorn

  Coninckserveweg / Ossenkampweg 0
  7447 PS Hellendoorn
  • Agrarische grond
  • Totaal ca. 36,5 ha m² perceel
  In de veiling en onderhands kan er geboden worden op één of meerdere kavels. Zie het Kaveloverzicht en de omschrijving in de Bijzondere veilingvoorwaarden. Onderhandse biedingen kunnen worden uitgebracht tot en met 5 december 2023. Let op! Voor wat betreft de oppervlakten van de kavels 1, 3 en 4 is een nadere indicatie opgenomen in de dataroom. Deze wijkt deels af van de eerdere indicatie van de oppervlakten (zoals vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden).
  • Bij deze verkoop worden de volgende kavels aangeboden (let op: de oppervlakten zijn indicatief): Kavel 1: het registergoed dat bestaat uit een perceel grond, gelegen aan en nabij de Coninckserveweg te Hellendoorn, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie I, nummer 5156, ter grootte van ongeveer zes hectare drie are tweeënveertig centiare (6 ha 03 a 42 ca); Kavel 2: het registergoed dat bestaat uit percelen grond, gelegen aan en nabij de Ossenkampweg te Hellendoorn, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie I, nummer 4759, ter grootte van vier hectare, elf are dertig centiare (4 ha 11 a 30 ca); Kavel 3: het registergoed dat bestaat uit een perceel grond, gelegen aan en nabij de Ossenkampweg te Hellendoorn, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie I, nummer 5156, ter grootte van ongeveer zes hectare zeventien are zesentachtig centiare (6 ha 17 a 86 ca); Kavel 4: het registergoed dat bestaat uit een perceel grond, gelegen aan en nabij de Coninckserveweg te Hellendoorn, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie I, nummer 5156, ter grootte van ongeveer vijf hectare negenendertig are tweeënzeventig centiare (5 ha 39 a 72 ca); Kavel 5: het registergoed dat bestaat uit een perceel, dan wel uit percelen grond, gelegen aan en nabij de Coninckserveweg te Hellendoorn, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie I, nummers: - 4145, ter grootte van één hectare, drieëntwintig are veertig centiare (1 ha 23 a 40 ca); en - 4739, ter grootte van negen hectare, achtentachtig are (9 ha 88 a 00 ca); Kavel 6: het registergoed dat bestaat uit een perceel grond, gelegen aan en nabij de Ossenkampweg te Hellendoorn, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie I, nummer 4740, ter grootte van drie hectare, zesendertig are drieënzestig centiare (3 ha 36 a 63 ca). Op het kaveloverzicht en de overzichtsfoto's zijn de te verkopen kavels schetsmatig aangegeven. Er wordt geen garantie gegeven over de juiste ligging van de kavels, de oppervlakte daarvan en de exacte ligging van de kadastrale perceelsgrenzen. Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris. Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u geadviseerd om het registergoed te bezichtigen, indien dit mogelijk is. Wanneer (georganiseerde) bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan. Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen. Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie. Let op! Bij deze executieverkoop komen alle executiekosten voor rekening van de koper (inclusief de verschuldigde inzetpremie). Het overzicht van deze kosten is/wordt in de Dataroom geplaatst. Bij een onderhandse executieverkoop vervalt de inzetpremie maar komen de kosten voor het indienen van het benodigde verzoekschrift (advocaatkosten en griffierechten) eveneens voor rekening van de koper. De inzetpremie dan wel de kosten voor het indienen van het verzoekschrift zijn uitdrukkelijk niet bij de schatting van de veilingkosten inbegrepen. Oppervlakte kavels. De bij de kavels vermelde oppervlakten zijn indicatief. De werkelijke oppervlakte kan afwijken. Voor de kadastrale oppervlakten van de Kavels 1, 3 en 4 is een extra document in de Dataroom opgenomen. In dit document is een nadere schatting gegeven van deze nieuw te vormen kadastrale percelen. Deze schatting wijkt af van de in de bijzondere veilingvoorwaarden opgenomen indicatieve oppervlakten! Veilingkosten: Mochten er één of meerdere kavels op basis van een onderhands bod worden verkocht, dan zal per kavel aan veilingkosten een bedrag minimaal groot € 6.000,28 bij de koper in rekening gebracht worden. De specificatie van deze en bijkomende kosten per kavel, is terug te vinden in de Dataroom.

  • Kadastrale gegevens:

   Hellendoorn, sectie I, nummer 5156 gedeeltelijk; Hellendoorn, sectie I, nummer 4759; Hellendoorn, sectie I, nummer 4145; Hellendoorn, sectie I, nummer 4739; Hellendoorn, sectie I, nummer 4740.

  • Gebruikssituatie:

   Voor zover bekend en conform opgave van de rechthebbende is de grond in eigen gebruik

  Over het object

  • Type
   Agrarische grond
  • Groep
   Gronden
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte perceel
   Totaal ca. 36,5 ha m²
  • Meer info

  Bezichtigingen

  Bezichtiging is mogelijk vanaf de openbare weg


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Overdrachtsbelasting
  Bezig met verbinden

  Notaris

  TRIP Advocaten Notarissen te Groningen Dhr. Gerrit Mulder Hereweg 93 9721 AA Groningen

  DR
  In behandeling van
  dhr. F. Roelink

  veilingen@trip.nl
  Tel. +31 (0) 505 99 79 99