Gebruiksvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website www.vastgoedveiling.nl, geëxploiteerd door Vastgoedveiling.nl, hierna te noemen “Vastgoedveiling.nl” of één van de andere door Vastgoedveiling.nl geëxploiteerde websites, waaronder begrepen de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, databankrechten, de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Vastgoedveiling.nl, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website. Niets uit de genoemde websites en/of de publicaties c.q. informatieve producten van Vastgoedveiling.nl mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Vastgoedveiling.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

De gebruiker mag de inhoud van de website van Vastgoedveiling.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is de gebruiker niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Garantie
De verwerking van de gegevens op de website van Vastgoedveiling.nl en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd.

Vastgoedveiling.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Vastgoedveiling.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Vastgoedveiling.nl noch haar toeleveranciers kunnen evenwel garanderen:
- dat de informatie die op de website van Vastgoedveiling.nl is opgeslagen juist is, accuraat, volledig, en niet in strijd is met enige wettelijke bepaling;
- dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
- dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Aansprakelijkheid
Vastgoedveiling.nl en/of haar toeleveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Vastgoedveiling.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via de website van Vastgoedveiling.nl wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vastgoedveiling.nl of aan de gebruiker wordt gezonden, (iv) de werking of het niet beschikbaar zijn van de website van Vastgoedveiling.nl, (v) misbruik van de website van Vastgoedveiling.nl, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via de website van Vastgoedveiling.nl beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van de website van Vastgoedveiling.nl. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vastgoedveiling.nl.

Vrijwaring
De gebruiker vrijwaart Vastgoedveiling.nl volledig voor alle mogelijke claims van de gebruiker en derden, op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst, die de gebruiker sluit door gebruikmaking van de website Vastgoedveiling.nl.

Toepasselijk recht en geschillen
Op de website Vastgoedveiling.nl en de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Overige bepalingen
Indien en voor zover enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vastgoedveiling.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Vastgoedveiling.nl behoudt zich het recht voor de op of via de website van Vastgoedveiling.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd. 

Vastgoedveiling.nl behoudt zich het recht voor om de gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien de gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, onverminderd het recht van Vastgoedveiling.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.
 
Klikt u hier om de Gebruiksvoorwaarden op te slaan.