Home > Aanbod > Kollum< Terug naar zoekresultaten

Beline 4

 

9291 JA Kollum

Type veiling: executieveiling
Startdatum: 15-05-2018
Einddatum: 13-06-2018

Aanbieder
Vastgoedveiling B.V.

Adres: Postbus 7085Telefoon:
Postcode: 5605 JD E-mailadres: info@vastgoedveiling.nl
Plaats: Eindhoven Website: www.vastgoedveiling.nl
K.v.K. nummer: 63954680

Object omschrijving
de woning met schuur, erf, tuin en verder toebehoren

Kenmerken
Soort eigendom: volledig eigendom
Kadastrale gegevens: kadastraal bekend als gemeente Kollum, sectie A nummer 1768
Gebruik: bewoond/in eigen gebruik
Bezichtiging: niet mogelijk
Overig: De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteuren staan ingeschreven en het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derde.. Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten. De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van Harmsma Notarissen te Joure.. Tot en met 29 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 juli 2018.


Foto's


Bekijk de ligging op kaart