Home > Aanbod > Den Haag< Terug naar zoekresultaten

Driebergenstraat 198

 

2546 BP Den Haag

Type veiling: executieveiling
Startdatum: 11-04-2018
Einddatum: 08-05-2018

Aanbieder
Vastgoedveiling B.V.

Adres: Postbus 7085Telefoon:
Postcode: 5605 JD E-mailadres: info@vastgoedveiling.nl
Plaats: Eindhoven Website: www.vastgoedveiling.nl
K.v.K. nummer: 63954680

Object omschrijving
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met achterbalkon en verder toebehoren, plaatselijk bekend Driebergenstraat 198 te Den Haag (postcode 2546 BP), uitmakende het één / derde (1/3) onverdeelde aandeel in de gemeenschap

Kenmerken
Soort eigendom: volledig eigendom
Kadastrale gegevens: kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie N complexaanduiding 3741 A, appartementsindex 3
Gebruik: niet bekend
Bezichtiging: De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Overig: De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven. Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2%% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 665,00. Bijdrage VvE per maand € 35,00. De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Tot en met 23 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 juni 2018.


Foto's


Bekijk de ligging op kaart